Generalforsamling 2020 Kulturfuglen

Udskudt Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til en udskudt Generalforsamling i Kulturfuglen. 

D. 28. juni kl. 16-17 v. Revlekiosken


Årets generalforsamling skulle være afholdt i marts, men måtte udskydes pga. CoVid19-pandemien. Bestyrelsen har derfor ikke overholdt de gældende vedtægter for afholdelse af ordinær generalforsamling, men vi håber, at medlemmerne har forståelse for årsagen og kan godkende den forsinkede dato. 

Herunder kan de du se bestyrelsens punkter til dagsordenen. Alle medlemmer kan sende forslag ind. Normalt er der 14 dages frist, men grundet omstændighederne har bestyrelsen godkendt en frist på blot 8 dage. Og netop d. 20. juni offentliggøres den endelige dagsorden og bilag her på siden. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men hav dit medlemsnummer klar når du kommer (det er odrernummeret i din kvittering fra købet af medlemskab i webshoppen). 

Dagsorden

1)Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bestyrelsen indstiller følgende

Dirigent: Heine Rasmussen (næstformand i Lærerforeningen Køge & Stevns)

Referent: Ruben Christensen (kasserer i Kulturfuglen)


Under dette punkt skal forsamlingen først og fremmest godkende den udskudte generalforsamling. Herefter skal der vælges dirigent, referent og stemmetællere. Alle kan opstille kandidater - kandidaterne behøver ikke være medlemmer af Kulturfuglen. 

2)Bestyrelsens beretning

Fremlægges mundtligt af formanden, Bob Bohlbro

Der vil også være en kort skriftlig beretning til mødet

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Se bilag i bilagskolonnen (til højre) fra d. 20. juni

Fremlægges af kasserer, Ruben Christensen på vegne af bestyrelsen

4) Indkomne forslag

Her drøftes alle medlemmernes indkomne forslag til:

  • Vedtægtsændringer
  • Opgaver for bestyrelsen

Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal

Opgaver der pålægges bestyrelsen vedtages med ordinært flertal

5) Fastsættelse af kontingent


Bestyrelsen foreslår at beholde vores nuværende årlige kontigent på

Familiemedlemskab: 149,-

Individuel medlemskab: 95,-

Kontingent og medlemskab følger kalenderåret jf. vedtægterne. 

6) Behandling af handlingsplan og budget

Formand, Bob Bohlbro, gennemgår bestyrelsen forslag til handlingsplan. Kasserer, Ruben Christensen gennemgår bestyrelsens forslag til budget. Se bilag i bilagskollonen fra d. 20. juni 

Vi vedtager retningslinjerne for bestyrelsens arbejde og økonomi det kommende år igennem en handlingsplan og budget. Alle medlemmer er velkomne til at stille ændringsforslag til begge dele på mødet.

7) Valg af formand, 2 bestyrelsesrepræsentanter og 1 suppleant

Jf vedtægterne er bestyrelsens poster 2årige og de forskellige poster vælges skiftende.I år er der 4 poster på valg. Alle medlemmer kan stille op til alle fire poster. 


Formand - Bob Bohlbro genopstiller

Bestyrelsesrepræsentant - Preben Riber genopstiller

Bestyrelsesrepræsentant - ingen kandidater pt

Suppleant - ingen kandidater pt


I Kulturfuglen deltager suppleanter på lige fod med resten af bestyrelsen i møder og bestyrelsens arbejde. 

8) Valg af revisor

Jf. vedtægterne skal vi have en revisor til at gennemse bestyrelsen økonomiske drift. Der skal vælges en revisor og en suppleant. Alle medlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen, kan stille op til begge poster. 

Revisor - ingen kandidater pt

Suppleant - ingen kandidat pt

9) Evt.

-

Kulturfuglen

Generalforsamling 2020

D. 28. juni kl.16-17

Ved Revlekiosken

Alle medlemmer er velkomne, men kun én fra familiemedlemskab har stemmeret

Tlf.  +45 3112 9322

Email: sammenom@kulturfuglen.dk

Bilag


Herunder kan du se link til alle bilag til mødet. Senest 20. juni er alle bilag klar.