Vedtægter GF mm

Generalforsamling 2023

D. 

Dagsorden


Jf. vores vedtægter skal generalforsamlingen indkaldels med en måneds varsel. Indkaldelse til generalforsamling bliver lagt på hjemmesiden.

Alle medlemmer har ret til at komme med forslag til dagsordenspunkter samt forslag til punkterne frem til d. 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag til ændringer og vedtagelser
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af handlingsplan og budget
  7. Valg af formand, kasserer, 1 bestyrelsesrepræsentant og 1 suppleant
  8. Valg af revisor
  9. evt.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller som revisor så giv gerne bestyrelsen besked og snak evéntuelt med en af bestyrelsesrepræsentanterne om posternes indhold og ansvar. 

Bilag


Alle bilag til mødet lægges her senest d. 

Regnskab

kommer snart

Bestyrelsens forslag til budget2024

kommer snart

Forslag til handlingsplan

kommer snart